Digitization in Company Insar

Insar d.o.o. is a provider of modern solutions in the field of secondary and tertiary packaging. It implements complete turnkey projects in the field of packaging, palletizing and internal transport, which means that it is available to the customer with a complete solution as well as with individual solutions on existing lines.

A large part of the business is a foreign market, so it is extremely important for the future competitiveness of the company to improve e-commerce, as this will further strengthen its competitive position and increase the possibility of selling internationally. For this purpose, we applied for the Public tender for the establishment or upgrade of e-commerce in SMEs in the period 2019-2022 “E-POSLOVANJE 2019-2022”, published by Spirit Slovenia, with the project “Digitization in the company Insar”.

The objectives of the operation are to establish or upgrade e-commerce, through measures such as Digital Showrooms, Website for foreign markets, Online store, Product-sales video and Strengthening competencies – training, further increase opportunities to enter foreign markets, gain new customers, improve communication with business partners and customers, increase visibility in foreign markets, improve the competencies of employees and management, and consequently increase international competitiveness

As part of the tender, we obtained co-financing for the services of external contractors in the amount of 70% of eligible costs. The public tender is co-financed with the help of the European Regional Development Fund: www.eu-skladi.si, the Ministry of Economic Development and Technology: www.mgrt.gov.si and SPIRIT Slovenia, public agency: www.spiritslovenia.si.

 


 

Digitalizacija v podjetju Insar

Podjetje Insar d.o.o je ponudnik sodobnih rešitev na področju sekundarnega in tercialnega pakiranja. Izvaja kompletne projekte na ključ na področju pakiranja, paletiranja in internega transporta, kar pomeni, da je za kupca na voljo tako s kompletno rešitvijo kot s posameznimi rešitvami na obstoječih linijah.

Ker velik del poslovanja predstavlja tuji trg, je za prihodnjo konkurenčnost podjetja izredno pomembno izboljšati e-poslovanje, saj bo s tem podjetje še okrepilo svoj konkurenčni položaj in povečalo možnost prodaje na mednarodni ravni. S tem namenom smo se prijavili na Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«, ki ga je objavil Spirit Slovenija, s projektom »Digitalizacija v podjetju Insar«.

Cilji operacije so z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja, preko ukrepov kot so Digitalizacija nastopov na sejmih, Spletne strani za tuje trge, Spletna trgovina, Produktno-prodajni video in Krepitvijo kompetenc – usposabljanja, še povečati možnosti vstopa na tuje trge, pridobivati nove kupce, izboljšati komunikacijo s poslovnimi partnerji in kupci, povečati prepoznavnost na tujih trgih, izboljšati kompetence zaposlenih in vodstva ter posledično povečati mednarodno konkurenčnost

V okviru razpisa smo pridobili sofinanciranje storitev zunanjih izvajalcev v višini 70% upravičenih stroškov. Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.